Moniek Aansorgh Fotografie

Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
  Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

   

 2. Toepassing

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

   

 3. Offerte
  1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. De prijsstelling als vermeld op de meest recente prijslijst van de Fotograaf, dient gezien te worden als leidende en meest recente offerte.
  3. De Fotograaf heeft het recht om tot zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.
  4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

   

 4. Opdracht
  1. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Opdrachtgever verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
  2. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte danwel het voldoen van een aanbetaling van de Fotograaf.
  3. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  4. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  5. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

  In geval van onvoorziene calamiteiten kan hier in sommige situaties van worden afgeweken.

   

 5. Cadeaubon
  1. Cadeaubonnen zijn geldig in het op de cadeaubon vermelde jaar en niet inwisselbaar voor contanten.
  2. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van de Fotograaf.

   

 6. Promotie
  1. Gratis reportages, als onderdeel van een promotionele actie, zijn geheel bedoeld om promotiemateriaal te verkrijgen. Hierbij bepaalt de Fotograaf wie, wat en waar gefotografeerd wordt en welk werk voor eigen promotie gebruikt wordt.
  2. Onder promotie wordt niet verstaan het tegen vergoeding leveren van Fotografische werken aan derden, of daarop rustende rechten.

   

 7. Vergoeding
  1. Indien de partijen geen vergoeding zijn overeengekomen bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
  2. Ter bevestiging van de boeking, verlangt de Fotograaf een aanbetaling van ten minste 25%, tenzij anders afgesproken.
  3. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen. De reiskostenvergoeding voor de Fotograaf bedraagt €0,45 per kilometer (gerekend vanaf de plaats van vertrek).
  4. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

   

 8. Factuur en betaling
  1. De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
  2. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 8.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Fotograaf bevoegd om de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
  3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
  4. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

   

 9. Uitvoering van de overeenkomst (geboorte)
  1. De aanstaande ouders verplichten zich, zodra de geboorte zich aankondigt, de dienstdoende Fotograaf zo spoedig mogelijk te informeren, zodat de Fotograaf zich tijdig kan voorbereiden.
  2. De opdrachtgever mag verwachten dat de Fotograaf niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich gereed te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hierbij op te worden geteld.
  3. De Fotograaf spant zich in om tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle momenten vast te leggen die belangrijk zijn. De Fotograaf baseert de mate van belang op de door Opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht geuite wensen hieromtrent en op het eigen professionele inzicht van de Fotograaf. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet vastleggen van een belangrijk moment.
  4. Bij de uitvoering van de overeenkomst blijft ten alle tijden sprake van een inspanningsverplichting, niet zijnde een resultaatsverplichting.
  5. De Fotograaf zal in geval van een opdracht met aanwezigheid van zorgpersoneel, ten alle tijden de instructies van het zorgpersoneel opvolgen, ook als dat betekent dat de Fotograaf (een deel van) een bevalling of (geplande) gebeurtenis niet mag vastleggen of de opdracht in zijn geheel niet mag uitvoeren. In laatstbedoeld geval vindt er geen restitutie plaats. Naar keuze van de Fotograaf kan deze aanbieden om de opdracht te verplaatsen naar een ander moment.
  6. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor enige invloed op het resultaat wanneer de opdracht in uitdagende lichtomstandigheden moet worden uitgevoerd. Er is onder andere maar niet uitsluitend sprake van uitdagende lichtomstandigheden in geval van ruis door te weinig licht en bij invloed van ledverlichting.

   

 10. Spoedaanvraag
  1. Onder een Spoedaanvraag wordt verstaan een opdracht aan de Fotograaf van de Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de geboorte.
  2. De aanvraag wordt schriftelijk bevestigd door de Fotograaf.
  3. De Fotograaf is gerechtigd de overeengekomen vergoeding in het geval van een spoedaanvraag te verhogen met 25%.

   

 11. Annulering
  1. Annulering kan tot 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 7 dagen worden uitgevoerd.
  2. Bij annulering tot drie maanden voor de uitgerekende datum is Opdrachtgever aan Fotograaf de aanbetaling als bedoeld in artikel 7.2 verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen drie maanden voor de uitgerekende datum is Opdrachtgever aan Fotograaf de aanbetaling als bedoeld in artikel 7.2 verschuldigd en is de Fotograaf gerechtigd 25% van de overeengekomen vergoeding als onkostenvergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Bij annulering nadat de Fotograaf is ingelicht over het tijdstip van de bevalling, na het verzoek om bij de bevalling aan te sluiten en bij spoedopdrachten is Opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 12.  

 13. Ziekte/overmacht
  1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
  3. In geval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
  4. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de opdrachtgever de gedane aanbetaling terug van de Fotograaf.

   

 14. Beeldselectie
  1. De beeldselectie van de te leveren fotografische werken is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Fotograaf op basis van haar kwaliteits-, stijl- en geschiktheidscriteria.
  2. De Fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde Fotografische werken.
  3. Niet geselecteerd materiaal wordt door de Fotograaf naar eigen inzicht bewaard. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen de beelden vernietigd worden.

   

 15. Levering
  1. De Fotograaf levert geen RAW-bestanden of onbewerkte beelden aan, enkel een eindproduct in digitale of geprinte vorm.
  2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd op USB.
  3. Het is niet toegestaan om het digitale Fotografische werk in welke vorm dan ook te wijzigen, bewerken of uitsnijden, danwel bewerken of verwijderen van het logo of watermerk van de Fotograaf.
  4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
  5. Indien de Fotograaf en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
  6. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers of eigen apparatuur.
  7. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

   

 16. Producten
  1. Indien er in de producten door de Opdrachtgever aan te leveren teksten of beeldmateriaal worden opgenomen dienen deze digitaal te worden aangeleverd.
  2. Voor zover niet uitdrukkelijk overeengekomen in de overeenkomst, worden de producten samengesteld naar het vrije en creatief inzicht van de Fotograaf.
  3. Voordat de Fotograaf een definitief eindproduct zal (laten) maken, wordt er eerst een digitaal concept aan de Opdrachtgever voorgelegd. De Opdrachtgever dient akkoord te geven op het totale ontwerp van dit digitale concept, dit is inclusief opmaak, gebruikte beelden en evt. teksten.
  4. De Opdrachtgever heeft, tenzij anders overeengekomen, 30 dagen de tijd om te reageren op het voorgelegde digitale concept. Na verstrijking van deze termijn gaat de Fotograaf ervan uit dat het digitale conceptakkoord is bevonden en zal de Fotograaf overgaan tot productie en levering.
  5. Rectificatie van een product en de daaruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Fotograaf is hiervoor niet aansprakelijk tenzij de Opdrachtgever een digitaal concept heeft goedgekeurd en het eindproduct hier (deels) van afwijkt. Dit laatste geldt niet voor verschillen in kleur en/of structuur tussen het opgeleverde product en het digitale concept. Bij herdruk van producties kan de Fotograaf niet worden aangesproken op bijvoorbeeld geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc.

   

 17. Auteursrechten
  1. Het auteursrecht op de foto’s berust bij de Fotograaf.
  2. De Opdrachtgever mag de foto’s uitsluitend gebruiken voor privédoeleinden.
  3. De Opdrachtgever heeft voor elke publicatie in welke vorm dan ook toestemming nodig van de Fotograaf en is verplicht tot naamsvermelding.
  4. De Fotograaf mag de beelden in beginsel enkel gebruiken ter promotie van zijn eigen werk, zulks in overleg met de Opdrachtgever.
  5. Ieder ander gebruik door ofwel de Fotograaf ofwel de Opdrachtgever dient vooraf overeengekomen te worden.

   

 18. Inbreuk op het auteursrecht
  1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
  2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

   

 19. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten
  1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
  2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
  3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
  4. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

   

 20. Privacy en persoonsgegevens De Fotograaf zal in geen enkel geval, zonder toestemming van de Opdrachtgever, persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Voor meer informatie zie : Privacyverklaring

   

 21. Aansprakelijkheid en rechten van derden
  1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
  2. De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
  3. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

   

 22. Faillissement/surseance Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

   

 23. Rechts- en forumkeuze
  1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

   

© Moniek Aansorgh Fotografie 2023