Algemene voorwaarden

Websitehttps://www.moniekaansorgh.nl
E-mailinfo@moniekaansorgh.nl
KVK50941402
BTWNL127650878.B01

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijsstelling als vermeld op de meest recente prijslijst van de Fotograaf, dient gezien te worden als leidende en meest recente offerte. De Fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Beeldselectie

De selectie van de te leveren Fotografische werken is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Fotograaf op basis van haar kwaliteits-, stijl- en geschiktheidscriteria. De Fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde Fotografische werken.

Promotie

De Fotograaf houdt zich het uitdrukkelijke recht voor, door haar vervaardigd Fotografisch werk voor eigen promotie in welke vorm dan ook te gebruiken.De Wederpartij ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de Wederpartij uitdrukkelijk niet wil dat gemaakt Fotografisch werk gebruikt wordt voor promotiedoeleinden van de Fotograaf, dient de Wederpartij dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de Fotograaf. Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Gratis reportages, als onderdeel van een promotionele actie, zijn geheel bedoeld om promotiemateriaal te verkrijgen. Hierbij bepaalt de Fotograaf wie, wat en waar gefotografeerd wordt en welk werk voor eigen promotie gebruikt wordt. Onder promotie wordt niet verstaan het tegen vergoeding leveren van Fotografische werken aan derden, of daarop rustende rechten.

Factuur en betaling

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de zeven dagen heeft ontvangen,is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Levering

Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd op USB.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers of eigen apparatuur.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte danwel het voldoen van een aanbetaling van de Fotograaf. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook komen voor rekening van de Wederpartij.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

In geval van onvoorziene calamiteiten kan hier in sommige situaties van worden afgeweken.

Cadeaubon

Cadeaubonnen zijn geldig in het op de cadeaubon vermeldde jaar en niet inwisselbaar voor contanten. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van de Fotograaf.

Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 1100 bij 733 pixels en 72 dpi. Het is niet toegestaan om het digitale Fotografische werk in welke vorm dan ook te wijzigen, bewerken of uitsnijden, danwel bewerken of verwijderen van de logo of watermark van de Fotograaf. Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe special voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf  verstrekken.

Auteur – en portretrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle tijden bij de Fotograaf. De Wederpartij heeft voor elke publicatie in welke vorm dan ook toestemming nodig van de Fotograaf en is verplicht tot naamsvermelding. De Wederpartij heeft recht tot reproductie van het digitale Fotografisch werk uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om het digitale Fotografisch werk te gebruiken voor commerciële doeleinden, publicaties of in te sturen naar fotowedstrijden. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieënis de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata, zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt, behouden blijven.

Persoonlijkheidsrechten

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval, zonder toestemming van de Wederpartij, persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde s

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress