Moniek Aansorgh Fotografie

Privacyverklaring

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Moniek Aansorgh Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Moniek Aansorgh Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Moniek Aansorgh Fotografie
www.moniekaansorgh.nl
info@moniekaansorgh.nl
KVK: 50941402

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Moniek Aansorgh Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:


Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • geboortedatum
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een fotosessie/reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:


Bijzondere persoonsgegevens:

 • ras (bijv. huidskleur)
 • religie/levensbeschouwing (bijv. dragen van specifieke hoofdbedekking)
 • gezondheid (bijv. zwangerschap)
 • seksuele leven (bijv. twee moeders)
 • Let op: Een foto zal echter nooit zonder toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst.

Verwerkingsgrond

Moniek Aansorgh Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Moniek Aansorgh Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 • Moniek Aansorgh Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Moniek Aansorgh Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Moniek Aansorgh Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, (online)promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven (dit    betreft beeldmateriaal, waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen)
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen (bijv.belastingaangifte)

Delen van persoonsgegevens met derden

Moniek Aansorgh Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moniek Aansorgh Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Moniek Aansorgh Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Moniek Aansorgh Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Foto’s worden bewaard op een externe harde schijf (niet online), waar alleen Moniek Aansorgh Fotografie toegang tot heeft. Alle galleries staan afgeschermd en in beheer van Moniek Aansorgh Fotografie en zijn niet zichtbaar voor anderen.

Let op: Moniek Aansorgh Fotografie geeft na oplevering geen garantie dat het gemaakte beeldmateriaal opgeslagen blijft. Wel zal zij, indien mogelijk, altijd proberen door de betrokkene verloren beeldmateriaal opnieuw te leveren. De betrokkene heeft zelf de verantwoordelijkheid het door Moniek Aansorgh Fotografie gemaakte beeldmateriaal op juiste wijze (zie document Tips en voorwaarden betreffende digitale beelden) op te slaan.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan per e-mail. Moniek Aansorgh Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website

Moniek Aansorgh Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door Moniek Aansorgh Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Moniek Aansorgh Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Moniek Aansorgh Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Moniek Aansorgh Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Moniek Aansorgh Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Moniek Aansorgh Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Moniek Aansorgh Fotografie per e-mail.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Moniek Aansorgh Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

© Moniek Aansorgh Fotografie